მობილურ ვერსიაზე გადასვლა
 • ადვოკატი/იურისტი

  ფასი შეთანხმებით

  უფასო იურიდიული კონსულტაცია!  

    გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. ჩვენი  გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობა, მათ შორის დისტანციურად. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენაში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ.    

  ჩვენი პრიორიტეტებია:

  • კვალიფიციური მომსახურება
  • ინფორმირებულობის მაღალი სტანდარტი
  • კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის გარანტია
  • 24 საათიანი მომსახურება
  • საადვოკატო ეთიკის უმაღლესი სტანდარტები

   

  დეტალური ინფორმაცია მომსახურების ღირებულებასა და პაკეტებზე მიიღეთ: https://iuristi-law.wixsite.com/makhatadze

   ტელ: 598 40 19 52;  599 01 95 05

   Email – shota852@gmail.com

  13872138

  21/09/19 21:53

  თბილისი

 • უფასო იურიდიული კონსულტაცია. იურიდიული მომსახურება.

  ფასი შეთანხმებით

  გამოცდილი, საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი გაგიწევთ სრულ და კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას: სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. ქონებრივი დავები, სამემკვიდრეო და  სამეწარმეო დავები, პრობლემური სესხების ამოღება, განქორწინება, ალიმენტი, წილის ბინიდან გამოყოფა  განქორწინებისას, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ხელშეკრულებების შედგენა, იურიდიული მნიშვნელობის ფაქტის დადგენა, ბინადრობის უფლების მისაღებად სამართლებრივი დავები და ა.შ. დაგიწერთ ასევე სარჩელს და  შესაგებელს.

  სისხლის სამართლის საქმეებზე (ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, ეკონომიკური დანაშაული, ნარკოტიკული დანაშაული, სამოხელეო დანაშაული და ა.შ.) კლიენტის  უფლებების და ინტერესების დაცვა: წინასწარი გამოძიების ორგანოებში, პოლიციაში, პროკურატურასა და  სასამართლოში.

  გაგიწევთ ასევე უფასო კვალიფიციურ იურიდიულ კონსულტაციას.  მობ: 599-39-30-55

  13690132

  21/09/19 12:19

  თბილისი

 • უფასო იურიდიული კონსულტაცია-ადვოკატი.

  1

  დიდი გამოცდილების მქონე ადვოკატი ყველაზე შეღავათიან ფასათ და თქვენთვის მისაღები პირობებით გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას,1. ფირმის რეგისტრაცია,2.განქორწინება, 3.ალიმენტი, 4.წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, 5. ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, 6. ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, 7. იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, 8. პრობლემური სესხების ამოღება, 9. საოჯახო დავები, 10. ბიზნეს დავები, 11. მემკვიდრეობითი დავები. 12. სახელშეკრულებო დავები, 13. სესხებთან დაკავშირებული დავები, 14. საბინაო დავები, 15. საბანკო დავები. 16. სახელფასო დავები. 17. შრომითი დავები. 18. სანივთო დავები. 19. ვალდებულებითი დავები. 20. გამოსახლება. 21. ასტუპნიკები. 22. კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია. 23. სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა იაფად და სწრაფად, 24. საქმის წარმოება კერძო აღმასრულებელთან. არბიტრაჟში ან აღსრულების ეროვნულ ბიუროში. 25. ქონებაზე ყადაღის დადება და მოხსნა. 26. საქმის წარმოება საქალაქო სასამართლოში, სააპელაციო სასამართლოში და უზენაეს სასამართლოში. 27. ადმინისტრაციული დავები, 28. კონტრაქტების შედგენა, 29. კომპანიაში წილების გასხვისება, 30. კომპანიის იურიდიული მომსახურება, 31. საზიარო უფლების გაუქმება უძრავი ქონების იძულებითი რეალიზაციის გზით. 32. უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა. ტ551125704. ტ558232104. ტ0322611766.

  12926837

  21/09/19 11:32

  თბილისი

 • ⚖️ სამართლებრივი დახმარება/Legal advice

  2,000

  ☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537, (032)2549451;

   

  ✅ Free legal advice - 577 111 537, (032)2549451;

   

  ☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლოებლი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

  1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 
  2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 
  3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 
  4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ).

  5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 
  6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 
  7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

  8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

  9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

  10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).  

  11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;
  12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;
  13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.
  14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

  15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

  16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

   

  მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და

  ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

   

  ✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო;

  https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/

  www.dlb.ge 

   

  მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1.  ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451.

  12501704

  21/09/19 10:58

  თბილისი

 • კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება

  1

  ს.ს.ი.პ.საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი ნინო სალუქვაძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის,სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე.დარეკეთ ნომრებზე: 555 72 99 69 ან 597 09 55 09 კონსულტაცია უფასოა

  13859678

  20/09/19 19:30

  თბილისი

 • საგადასახადო კონსულტაცია/Налоговая консультация

  100

  საგადასახადო ექსპერტი/Налоговый эксперт

  იურიდიული ფაკულტეტი/Юридически факултет

  წითელი დიპლომი/Красный Диплом

  მაგისტრი/Магистр

  P.S. საგადასახადო საკითხები არ წარმოადგენს ეკონომისტების საქმიანობას (არც ბუღალტრების და არც აუდიტების) საგადასახადო სამართალი წარმოადგენს ადმინისტრაციული სამართლის კერძო ნაწილს, შესაბამისად იურისტების საქმიანობაა. 

   

  13841814

  20/09/19 14:24

  თბილისი

 • იურდიული მომსახურება

  500

                  უფასო კონსულტაცია!

              კვალიფიციური იურდიული მომსახურება .

   მომსახურების სფეროებია:

     1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ).

    2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ).

   3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ).

   4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა,სესხი, იპოთეკა და ა.შ).

   5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება.

   6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა).

   7) ე.წ ატსტუპნიკთა დავები.

   8) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.  ა.შ.).

   

   შესაძლებელია საადვოკატო მომსახურების თანხის განწილვადება, ეტაპობრივი დაფარვა.

  ტელ: 555 033300 თამარი.

  13173376

  20/09/19 14:22

  თბილისი

 • იურისტის მომსახურება

  100

  სრული იურიდიული მომსახურება. იურიდიული დოკუმენტაციის (ხელშეკრულებები, განცხადებები, სატენდერო დოკუმენტაცია და სხვა)  შედგენა/თარგმნა ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე;

  ბიზნესის საქმიანობის იურიდიული მხარდაჭერა;

  12573730

  20/09/19 13:27

  თბილისი

 • ადვოკატი/იურიდიული/საადვოკატო მომსახურება/საადვოკატო ბიურო

  100

      უფასო იურიდიული კონსულტაცია!  

    გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. ჩვენი  გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობა. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ.    

   ტელ:592 04 16 99

   გემსახურებით 24/7  განვალობაში.

  11039655

  20/09/19 12:10

  თბილისი

 • საოჯახო დავების გადაწყვეტა მისაღები პირობებითა და ფასით

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, საოჯახო-სამართლებრივი ხასიათის დავების სასამართლო წარმოებისას. 

  თქვენს უფლებებს დაიცავს საერთო სპეციალიზაციის, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლოებლი ადვოკატი.

  •მომსახურება ხორციელდება მისაღები პირობებითა და ფასით, გადახდის ინდივიდუალურად შედგენილი გრაფიკის მეშვეობით.(თანხის გადახდის განწილვადება შესაძლებელია 3 თვეზე).

  •კონსულტაცია უფასოა.

  13851366

  19/09/19 23:11

  თბილისი

 • ადვოკატი - იურიდიული მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  ✍ გამოცდილი, საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი, გაგიწევთ სრულ და კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას: სისხლის, სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და არასრულწლოვანთა მართლსაჯულების საქმეებზე.
  ქონებრივი დავები, სამემკვიდრეო და სამეწარმეო დავები, განქორწინება, პრობლემური სესხების ამოღება, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, ალიმენტი, , უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ხელშეკრულებების შედგენა, იურიდიული მნიშვნელობის ფაქტის დადგენა და ა.შ. დაგიწერთ ასევე სარჩელს და შესაგებელს.

  იიურიდიული მომსახურების სახლი თქვენს სამსახურში,
  დაგკვიავშირდით, ჩვენ დავიცავთ თქვენს უფლებებს.

  13847186

  19/09/19 16:37

  თბილისი

 • სამაგისტრო და საბაკალავრო ნაშრომების დაწერა

  9

  სადიპლომო ნაშრომების, სამაგისტროების, საბაკალავროების, საკურსოების და რეფერატების დაწერა თქვენთვის სასურველ თემაზე ქართულ და ინგლისურ ენებზე

  სწრაფად და ხარისხიანად

  551-134-992

  13840866

  19/09/19 00:45

  თბილისი

 • შესაგებელი,იურიდიული მომსახურება

  50

  დაგიწერთ სასამართლო შესაგებელს ონლაინ სესხების,მიკროსაფინანსოების,სესხის ამომღები კომპანიების წინააღმდეგ.საფასური 50-100 ლარი სირთულიდან და სარჩელის თანხიდან გამომდინარე.ნუ გაუშვებთ 10 დღიან ვადას!

  13840146

  18/09/19 22:53

  თბილისი

 • იურიდიული მომსახურება

  ფასი შეთანხმებით

  იურიდიული კომპანია ბი ჯი ელ გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურებას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით. 
   მომსახურება ხორციელდება  მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ადვოკატთა გუნდის მიერ,
  კლიენტის ინტერესების დაცვითა და გათვალისწინებით - თანხის გადახდის მორგებული გრაფიკითა და  განწილვადების საფუძველზე. 
  კონსულტაცია უფასოა

  საკონტაქტო
   მონაცემები:
  მის.: ქ.თბილისი,აკაკი წერეთლის 101.
  მობ.: 577 41 40 00
  ვებ-გვერდი: WWW.BGL.GE
  ელ-ფოსტა: bgllawcompany@gmail.com

  13834138

  18/09/19 13:53

  თბილისი

 • ადვოკატის მომსახურება მისაღები პირობებითა და ფასით

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული წარმოების დროს, სასამართლოს ყველა ინსტანციაში. თქვენს უფლებებს დაიცავს საერთო სპეციალიზაციის, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლოებლი ადვოკატი.

  მომსახურება ხორციელდება მისაღები პირობებითა და ფასით, გადახდის ინდივიდუალურად შედგენილი გრაფიკის მეშვეობით.(თანხის გადახდის განწილვადება შესაძლებელია 3 თვეზე)

  კონსულტაცია უფასოა.

  13831670

  18/09/19 10:52

  თბილისი

 • Iqossssssss 2,4

  220

  Gausneli, Rusetshi nayidi oficialur magaziashi.

  13823142

  17/09/19 14:19

  თბილისი

 • ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით

  1,000

  კვალიფიციური ადვოკატი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი გაგიწევთ საადვოკატო მომსახურებას ნებისმიერი ინსტანციის სასამართლოში, როგორც სისხლის სამართლის, ასევე სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე. ვარ აგრეთვე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული ადვოკატი.

  13809062

  16/09/19 10:00

  თბილისი

 • კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურება

  1,000

  კვალიფიციური ადვოკატი (სამართლის დოქტორი) გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას  სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე, ნებისმიერი დონის სასამართლო ინსტანციაში და საკონსტიტუციო სასამართლოში, ადმინისტრაციულ ორგანოებთნ და კერძო პირებთან ურთიერთობებში.

  მომსახურების სფეროებია 1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა,სესხი, იპოთეკა და ა.შ). 5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 7) ე.წ ატსტუპნიკთა დავები. 8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება. 9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება. 10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).

  მომსახურების ფასი განისაზღვრება, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე.

  Levan.dogonadze@mail.ru      

  Advokatilevani22@gmail.com

  13806802

  15/09/19 22:07

  თბილისი

 • იურიდიული მომსახურება / იურისტი

  50

  გთავაზობთ სრულ იურიდიულ მომსახურებას, როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს.

  კორპორატიულ კლიენტებს ვთავაზობ: სხვადასხვა ტიპის ხელშეკრულებების შედგენას, დოკუმენტაციის ანალიზს, კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენას, კონსულტაციას, სამუშაო შაბლონების შექმნას, იურიდიულ აუდიტსა და წარმომადგენლობის განხორციელებას როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში, მოლაპარაკებების წარმოებას, მინიმალური დანახარჯით მაქსიმალური სარგებლის მიღებას, სარჩელის შედგენას და წარმომადგენლობას პირველი ინსტანციის სასამართლოში. 

  ფიზიკურ პირებს ვათავაზობ: კონსულტაციას, სარჩელის შედგენას, დოკუმენტაციის მოწესრიგებას, მოლაპარაკებების წარმოებას, წარმომადგენლობის განხორციელებას კერძო და საჯარო სექტორში, კანონმდებლობის შესაბამისად მათი უფლებების გაცნობასა და საჭიროების შემთხვევაში მიმართულების შესაბამის სპეციალისტთან გადამისამართებას. 

  მომსახურებას გავწევ როგორც ერთჯერადად, ასევე ხანგრძლივადაც. 

  13806798

  15/09/19 22:07

  თბილისი

 • საადვოკატო ბიურო

  500

  საადვოკატო ბიურო, (ლიცენზირებული ადვოკატები) გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას, სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართალში. ნებისმიერი ტიპის ხელშეკრულების (მათ შორის საქორწინო ხელშეკრულების)  შედგენა/რევიზია, დახმარება ლეგალიზაცისას და მიწის დაკანონებისას, წარმომადგენლობა სასამართლოში, ადმინისტრაციულ ორგანოებთან.

  კონსულტაცია უფასოა 

  13795798

  15/09/19 10:53

  თბილისი

ზემოთ