მობილურ ვერსიაზე გადასვლა
კატეგორიები
ფასი -

სსმპ ადაპტირებული
პრომოუშენი
 • კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურება

  1,000

  კვალიფიციური ადვოკატი (სამართლის დოქტორი) გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას  სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე, ნებისმიერი დონის სასამართლო ინსტანციაში და საკონსტიტუციო სასამართლოში, ადმინისტრაციულ ორგანოებთნ და კერძო პირებთან ურთიერთობებში.

  მომსახურების სფეროებია 1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა,სესხი, იპოთეკა და ა.შ). 5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 7) ე.წ ატსტუპნიკთა დავები. 8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება. 9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება. 10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).

  მომსახურების ფასი განისაზღვრება, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე.

  Levan.dogonadze@mail.ru      

  Advokatilevani22@gmail.com

  13806802

  15/09/19 22:07

  თბილისი

 • იურიდიული მომსახურება / იურისტი

  50

  გთავაზობთ სრულ იურიდიულ მომსახურებას, როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს.

  კორპორატიულ კლიენტებს ვთავაზობ: სხვადასხვა ტიპის ხელშეკრულებების შედგენას, დოკუმენტაციის ანალიზს, კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენას, კონსულტაციას, სამუშაო შაბლონების შექმნას, იურიდიულ აუდიტსა და წარმომადგენლობის განხორციელებას როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში, მოლაპარაკებების წარმოებას, მინიმალური დანახარჯით მაქსიმალური სარგებლის მიღებას, სარჩელის შედგენას და წარმომადგენლობას პირველი ინსტანციის სასამართლოში. 

  ფიზიკურ პირებს ვათავაზობ: კონსულტაციას, სარჩელის შედგენას, დოკუმენტაციის მოწესრიგებას, მოლაპარაკებების წარმოებას, წარმომადგენლობის განხორციელებას კერძო და საჯარო სექტორში, კანონმდებლობის შესაბამისად მათი უფლებების გაცნობასა და საჭიროების შემთხვევაში მიმართულების შესაბამის სპეციალისტთან გადამისამართებას. 

  მომსახურებას გავწევ როგორც ერთჯერადად, ასევე ხანგრძლივადაც. 

  13806798

  15/09/19 22:07

  თბილისი

 • უფასო იურიდიული კონსულტაცია. იურიდიული მომსახურება.

  ფასი შეთანხმებით

  გამოცდილი, საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი გაგიწევთ სრულ და კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას: სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. ქონებრივი დავები, სამემკვიდრეო და  სამეწარმეო დავები, პრობლემური სესხების ამოღება, განქორწინება, ალიმენტი, წილის ბინიდან გამოყოფა  განქორწინებისას, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ხელშეკრულებების შედგენა, იურიდიული მნიშვნელობის ფაქტის დადგენა, ბინადრობის უფლების მისაღებად სამართლებრივი დავები და ა.შ. დაგიწერთ ასევე სარჩელს და  შესაგებელს.

  სისხლის სამართლის საქმეებზე (ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, ეკონომიკური დანაშაული, ნარკოტიკული დანაშაული, სამოხელეო დანაშაული და ა.შ.) კლიენტის  უფლებების და ინტერესების დაცვა: წინასწარი გამოძიების ორგანოებში, პოლიციაში, პროკურატურასა და  სასამართლოში.

  გაგიწევთ ასევე უფასო კვალიფიციურ იურიდიულ კონსულტაციას.  მობ: 599-39-30-55

  13690132

  15/09/19 17:52

  თბილისი

 • ⚖️ სამართლებრივი დახმარება/Legal advice

  2,000

  ☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537, (032)2549451;

   

  ✅ Free legal advice - 577 111 537, (032)2549451;

   

  ☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლოებლი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

  1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 
  2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 
  3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 
  4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ).

  5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 
  6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 
  7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

  8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

  9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

  10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).  

  11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;
  12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;
  13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.
  14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

  15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

  16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

   

  მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და

  ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

   

  ✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო;

  https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/

  www.dlb.ge 

   

  მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1.  ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451.

  12501704

  15/09/19 12:00

  თბილისი

 • საადვოკატო ბიურო

  500

  საადვოკატო ბიურო, (ლიცენზირებული ადვოკატები) გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას, სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართალში. ნებისმიერი ტიპის ხელშეკრულების (მათ შორის საქორწინო ხელშეკრულების)  შედგენა/რევიზია, დახმარება ლეგალიზაცისას და მიწის დაკანონებისას, წარმომადგენლობა სასამართლოში, ადმინისტრაციულ ორგანოებთან.

  კონსულტაცია უფასოა 

  13795798

  15/09/19 10:53

  თბილისი

 • მინდობილობა

  1 $

  ნებისმიერი თანხის დადება ანგარიშზე სრაფად და მარტივაად , ცნობა ბანკიდან დეტალებზე დამიკავშირდით 555 27 07 51

  13799074

  15/09/19 10:40

  თბილისი

 • ცნობების გაკეთება

  1 $

  ნებისმიერი თანხის დადება ანგარიშზე ნებისმიერი მიზნისთვის, ცნობების გაკეთება სწრაფად და მარტივად დეტალებზე დამიკავშირდით 555 27 07 51

  13799030

  15/09/19 10:37

  თბილისი

 • მწვანე ბარათი - Green Card

  20

  გახდი ამერიკის მოქალაქე!

  წინა წელს საქართველოდან 1200-მა ადამიანმა მოიგო მწვანე ბარათი.

  მწვანე ბარათის მოგების შესაძლებლობა ყველა საქართველოს მოქალაქეს აქვს

  დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ან მობრძანდით ჩვენს ოფისში.

  მისამართი
  პეკინის #34 ბიზნეს ცენტრი "საბურთალო"

  სამუშაო საათები
  ყოველ დღე შაბათ-კვირის ჩათვლით

  10:00-18:00

  13792574

  14/09/19 15:47

  თბილისი

 • იურიდიული მომსახურება

  100

  კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება სამოქალაქო სამართალში

   

  1. უძრავ ნივთებთან დაკავშირებული ტრანზაქციები

  2. ქირავნობის ან იჯარის ხელშეკრულებების მომზადება ყველა ენაზე

  3. უძრავი ქონების შეძენასთან დაკავშირებით ყველანაირი იურიდიული კონსულტაცია იმისათვის რომ შემძენმა თავი აირიდოს "თაღლითურ" სქემებთან.

  4. ბიზნესის ტიპის თარჯიმნის მომსახურება - ფრანგულ,ინგლისურ,რუსულ,ქართულ ენებზე ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ დროს.

  5. ხელშეკრულებების დისტანციურად მომზადება.

  6. საოჯახო სამართლის სფეროში იურიდიული კონსულტაცია - მეუღლეთა ქონებრივი  თანასაკუთრების პრობლემებში.

  7. ფრანგულ ენოვან ქვეყნებში მყოფი მსჯავდებულულის იურიდიული მომსახურება დისტანციურად.

  ტელ-597117795

           ელ-ფოსტა

  nikushapkhaladzelawyer@gmail.com

   

  13789650

  14/09/19 11:57

  თბილისი

 • უფასო იურიდიული კონსულტაცია-ადვოკატი.

  1

  დიდი გამოცდილების მქონე ადვოკატი ყველაზე შეღავათიან ფასათ და თქვენთვის მისაღები პირობებით გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას,1. ფირმის რეგისტრაცია,2.განქორწინება, 3.ალიმენტი, 4.წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, 5. ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, 6. ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, 7. იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, 8. პრობლემური სესხების ამოღება, 9. საოჯახო დავები, 10. ბიზნეს დავები, 11. მემკვიდრეობითი დავები. 12. სახელშეკრულებო დავები, 13. სესხებთან დაკავშირებული დავები, 14. საბინაო დავები, 15. საბანკო დავები. 16. სახელფასო დავები. 17. შრომითი დავები. 18. სანივთო დავები. 19. ვალდებულებითი დავები. 20. გამოსახლება. 21. ასტუპნიკები. 22. კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია. 23. სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა იაფად და სწრაფად, 24. საქმის წარმოება კერძო აღმასრულებელთან. არბიტრაჟში ან აღსრულების ეროვნულ ბიუროში. 25. ქონებაზე ყადაღის დადება და მოხსნა. 26. საქმის წარმოება საქალაქო სასამართლოში, სააპელაციო სასამართლოში და უზენაეს სასამართლოში. 27. ადმინისტრაციული დავები, 28. კონტრაქტების შედგენა, 29. კომპანიაში წილების გასხვისება, 30. კომპანიის იურიდიული მომსახურება, 31. საზიარო უფლების გაუქმება უძრავი ქონების იძულებითი რეალიზაციის გზით. 32. უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა. ტ551125704. ტ558232104. ტ0322611766.

  12926837

  14/09/19 11:08

  თბილისი

 • იურიდიული მომსახურება

  10

  გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე, მაქვს საკმაო პრაქტიკული გამოცდილება დასახელებული საქმეების სასამართლოში წარმოებაში...

  13785038

  13/09/19 19:39

  თბილისი

 • ადვოკატი/იურისტი

  ფასი შეთანხმებით

  უფასო იურიდიული კონსულტაცია!  

    გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. ჩვენი  გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობა, მათ შორის დისტანციურად. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენაში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ.    

  ჩვენი პრიორიტეტებია:

  • კვალიფიციური მომსახურება
  • ინფორმირებულობის მაღალი სტანდარტი
  • კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის გარანტია
  • 24 საათიანი მომსახურება
  • საადვოკატო ეთიკის უმაღლესი სტანდარტები

   

  დეტალური ინფორმაცია მომსახურების ღირებულებასა და პაკეტებზე მიიღეთ: https://iuristi-law.wixsite.com/makhatadze

   ტელ: 598 40 19 52;  599 01 95 05

   Email – shota852@gmail.com

  13784586

  13/09/19 18:47

  თბილისი

 • ადვოკატი/იურიდიული/საადვოკატო მომსახურება/საადვოკატო ბიურო

  100

      უფასო იურიდიული კონსულტაცია!  

    გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. ჩვენი  გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობა. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ.    

   ტელ:592 04 16 99

   გემსახურებით 24/7  განვალობაში.

  11039655

  13/09/19 14:33

  თბილისი

 • ადვოკატი/იურიდიული/საადვოკატო მომსახურება/საადვოკატო ბიურო

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურებას სამოქალაქო , ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეზე.

  სამოქალაქო საქმე:

  საოჯახო დავები; (განქორწინება, ალიმენტი, არასრულწლოვნის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და სხვა.)

  სამემკვიდრეო და სამეწარმეო დავები;

  . სახელშეკრულებო დავა;

  . შრომითი დავა;

  . იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა და სხვა.

  ადმინისტრაციული საქმე:

  . აქტის ბათილად ცნობა ძალადაკარგულად გამოცხადება;

  . ბინადრობის ნებართვის მოპოვება და სხვა.

  სისხლის  სამართალი:

  .წარმომადგენლობა გამოძიების, წინასასამართლო სხდომის, საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე - პოლიციაში,  პროკურატურასა  და  სასამართლოში.

  .ბრალდებულის/მსჯავდებულის მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა   

  .დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში

  ტელ: 577 28 35 25

  დეტალური ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ აგრეთვე მოგვწეროთ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე.

  E-mail:  mylawerservice@gmail.com

  13780870

  13/09/19 13:53

  თბილისი

 • ადვოკატი/იურიდიული/საადვოკატო მომსახურება/საადვოკატო ბიურო

  ფასი შეთანხმებით

  ,,საადვოკატო ბიურო ჯუნა ჭოხონელიძე და პარტნიორები" გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურებას სამოქალაქო , ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეზე.

  სამოქალაქო საქმე:

  საოჯახო დავები; (განქორწინება, ალიმენტი, არასრულწლოვნის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და სხვა.)

  სამემკვიდრეო და სამეწარმეო დავები;

  . სახელშეკრულებო დავა;

  . შრომითი დავა;

  . იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა და სხვა.

  ადმინისტრაციული საქმე:

  . აქტის ბათილად ცნობა ძალადაკარგულად გამოცხადება;

  . ბინადრობის ნებართვის მოპოვება და სხვა.

  სისხლის  სამართალი:

  .წარმომადგენლობა გამოძიების, წინასასამართლო სხდომის, საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე - პოლიციაში,  პროკურატურასა  და  სასამართლოში.

  .ბრალდებულის/მსჯავდებულის მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა   

  .დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

  მის: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 45, მე-12 სართ.

  ტელ: 577 28 35 25, 599 52 49 09

  E-mail:  infojcandpartners@gmail.com

  13780722

  13/09/19 13:40

  თბილისი

 • ადვოკატი/იურიდიული/საადვოკატო მომსახურება/საადვოკატო ბიურო

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურებას სამოქალაქო , ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეზე.

  სამოქალაქო საქმე:

  საოჯახო დავები; (განქორწინება, ალიმენტი, არასრულწლოვნის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და სხვა.)

  სამემკვიდრეო და სამეწარმეო დავები;

  . სახელშეკრულებო დავა;

  . შრომითი დავა;

  . იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა და სხვა.

  ადმინისტრაციული საქმე:

  . აქტის ბათილად ცნობა ძალადაკარგულად გამოცხადება;

  . ბინადრობის ნებართვის მოპოვება და სხვა.

  სისხლის  სამართალი:

  .წარმომადგენლობა გამოძიების, წინასასამართლო სხდომის, საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე - პოლიციაში,  პროკურატურასა  და  სასამართლოში.

  .ბრალდებულის/მსჯავდებულის მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა   

  .დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

  ტელ: 577 28 35 25

  დეტალური ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ აგრეთვე მოგვწეროთ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე.

  E-mail:  mylawerservice@gmail.com

  13780546

  13/09/19 13:30

  თბილისი

 • შემოწმება სიცრუის დეტექტორზე!- სიცრუის დეტექციის ცენტრი

  400

  პროცედურას ატარებს 10 წლიანი გამოცდილების მქონე მოწვეული,დიპლომირებული სპეციალისტი!

  ნუ იცხოვრებ ტყუილში,გაიგე სიმართლე დღესვე!
  პროცედურა კონფიდენციალურია !  

  ,,LDC - სიცრუის დეტექციის ცენტრი” - პოლიგრაფიულ მომსახურებას 2014 წლიდან ეწევა. უშუალოდ 2018 წელს კი, დამოუკიდებელ ერთეულად ჩამოყალიბებული განაგრძობს ფუნქციონირებას.

  სიცრუის დეტექტორის მეშვეობით ჩატარებული სკრინინგი და საგამოძიებო ტესტირებაა - ყველაზე სწრაფი, თანამედროვე და სანდო მეთოდი სიმართლის დასადგენად.

  LDC ეყრდნობა სამი წამყვანი ქვეყნის გამოცდილებას, ესენია : ამერიკა, რუსეთი და ისრაელი. 

  კომპანია ემსახურება როგორც კერძო, ისე - კორპორაციულ კლიენტებს. დეტექტორზე შემოწმებას გადის წელიწადში, საშუალოდ, 400 ადამიანი.

  პროცედურის დეტალები :

  სიცრუის დეტექტორზე შემოწმების ხანგრძლივობა ინდივიდუალური პარამეტრებით ხორციელდება.
  ზედაპირული შემოწმების (სკრინინგი) ხანგრძლივობა 40 წუთია, ხოლო საგამოძიებო ტესტირება  დაახლოებით 2 საათს გასტანს.


  დამატებითი ინფორმაციისა და თანამშრომლობისთვის, დაგვიკავშირდით :
  599196655

  13239245

  12/09/19 23:39

  თბილისი

 • საადვოკატო ბიურო

  101

  საადვოკატო მომსახურება
  სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე

  TEL +995555007893. სამოქალაქო სამართლის სპეციალისტი

      +995555178036 სისხლის სამათლის სპეციალისტი


  viber+99555007893

   

  SKYPE აბაშიძე vs არჩვაძე საადვოკატო ბიურო

  13771846

  12/09/19 17:14

  თბილისი

 • იურისტის მომსახურება

  100

  სრული იურიდიული მომსახურება. იურიდიული დოკუმენტაციის (ხელშეკრულებები, განცხადებები, სატენდერო დოკუმენტაცია და სხვა)  შედგენა/თარგმნა ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე;

  ბიზნესის საქმიანობის იურიდიული მხარდაჭერა;

  12573730

  12/09/19 15:44

  თბილისი

 • ადვოკატი თქვენთვის და თქვენი კომპანიისთვის!

  ფასი შეთანხმებით

  ✍ სამეწარმეო ფირმების (კომპანიების) იურიდიული დახმარების სახლი  გაგიწევთ სრულ და კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას თქვენი კომპანიის საქმეწარმეოების შესახებ, დაგეხმარებათ პრობლემების მოგვარებაში.


  სამეწარმეო ფირმების (კომპანიების) იურიდიული დახმარების სახლი თქვენს სამსახურში, 

  დაგკვიავშირდით, ჩვენ დავიცავთ თქვენს უფლებებს.

  13770334

  12/09/19 15:02

  თბილისი

ზემოთ