მობილურ ვერსიაზე გადასვლა
კატეგორიები
ფასი -

სსმპ ადაპტირებული
პრომოუშენი
 • უფასო კონსულტაცია. კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება.

  ფასი შეთანხმებით

  გამოცდილი, საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი გაგიწევთ სრულ და კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას: სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. ქონებრივი დავები, სამემკვიდრეო და  სამეწარმეო დავები, პრობლემური სესხების ამოღება, განქორწინება, ალიმენტი, წილის ბინიდან გამოყოფა  განქორწინებისას, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ხელშეკრულებების შედგენა, იურიდიული მნიშვნელობის ფაქტის დადგენა, ბინადრობის უფლების მისაღებად სამართლებრივი დავები და ა.შ. დაგიწერთ ასევე სარჩელს და  შესაგებელს.

  სისხლის სამართლის საქმეებზე: ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, ეკონომიკური დანაშაული, ნარკოტიკული დანაშაული, სამოხელეო დანაშაული და ა.შ.  კლიენტის  უფლებების და ინტერესების დაცვა: წინასწარი გამოძიების ორგანოებში, პოლიციაში, პროკურატურასა და  სასამართლოში (კლიენტის სასარგებლოდ საქმის მოსაგებად ყველა კანონიერი შესაძლებლობების მაქსიმუმი იქნება გამოყენებული).

  გაგიწევთ ასევე უფასო კვალიფიციურ იურიდიულ კონსულტაციას.  მობ: 599-39-30-55

  14386591

  13/11/19 17:29

  თბილისი

 • უფასო კონსულტაცია 558 37 37 94

  ფასი შეთანხმებით

  იურიდიული კომპანია "Legal Rights Georgia" ფიზიკურ და იურიდულ პირებს გთავაზობთ სრულ სამართლებრივ მომსახურებას სამოქალაქო-ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით.

  • ქონებრივი დავები
  • სამემკვიდრეო  დავები
  • სამეწარმეო დავები
  • საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტის დაკისრება, ა.შ.)
  • ნებისმიერი სხვა სახის დავა რაც დაკავშირებულია სამოქალაქო - ადმინისტრაციულ სამართალთან.

  გაგიწევთ წარმომადგენლობით მომსახურებას საერთო სასამართლოებში, საკონსტიტუციო სასამართლოსა და ადმინისტრაციულ ორგანოებში.

  ჩვენი კომპანია აგრეთვე  დაგეხმარებათ სასურველი დოკუმენტების მომზადებაში (შესაბამისი საპროცესო დოკუმენტი, ხელშეკრულებაა, წესდება, და სხვა)

  კონსულტაცია უფასოა!

  https://www.facebook.com/LegalRightsGeorgia/

  www.legalrights.ge

  დაგვიკავშირდით: 598 21 00 55 ; 558 37 37 94

  14039694

  13/11/19 13:34

  თბილისი

 • იურიდიული კონსულტაცია 598 21 00 55

  ფასი შეთანხმებით

  გამოცდილი იურიდიული ფირმა გთავაზობთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო სამართლის და ადმინისტრაციული სამართლის სფეროებში

  • დავები სესხებთან დაკავშირებით
  • კომერციული დავები
  • სამემკვიდრეო დავები
  • საოჯახო დავები
  • სამეზობლო დავები

  ყველა სხვა სფერო რაც ეხება სამოქალაქო - ადმინსიტრაციულ სამართალს

  დაგვიკავშირდით კონსულტაცია უფასოა!

  ტელ: 598 21 00 55

  14272187

  13/11/19 13:34

  თბილისი

 • ადვოკატი, უფასო იურიდიული კონსულტაცია

  ფასი შეთანხმებით

    საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი, საერთო სპეციალიზაციით გაგიწევთ სრულ და კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას; სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეზე

  სისხლის სამართლის მიმართულებით: წარმომადგენლობა პოლიციაში, პროკურატურასა და სასამართლოში , წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე. სამივე ინსტანციის სასამართლოში საქმის სასამართლოში განხილვის ვადით. სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ბრალდებულთან, მსჯავრდებულთან შეხვედრა და მათთვის სრული იურიდიული მომსახურების გაწევა. ნასამართლეობის მოხსნა, შეწყალება.

   კონსულტაცია უფასოა, ასევე უფასოა კონსულტაციის მიზნით ბრალდებულთან, მსჯავრდებულთან შეხვედრა სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში.

   სამოქალაქო საქმეზე: სახელშეკრულებო დავები,  ქირავნობა, იჯარა, ნასყიდობა,ჩუქება, თხოვება სესხი,ნარდობა. გირავნობა, იპოთეკა, სამეზობლო დავები.საოჯახო დავები: განქორწინება, ალიმენტი, ქონების გამოყოფა მეუღლეთა საერთო საკუთრებიდან, ბავშვის მიკუთვნება საცხოვრებლად ერთ-ერთი მშობლისთვის. სამემმკვიდრეო დავები; სამკვიდროს მიღება და გამოყოფა, სავალდებულო წილი, უღირს მემკვიდრედ ცნობა, მემკვიდრეობის უფლების ჩამორთმევა. ხელშეკრულების შედგენა. დაგიწერთ სარჩელს და შესაგებელს

    ადმინისტრაციულ საქმეზე; აქტის ბათილად ცნობა, ძალდაკარგულად გამოცხადება.

  592 10 50 14

    

     

  14362723

  13/11/19 13:00

  თბილისი

 • უფასო იურიდიული კონსულტაცია და ადვოკატი.

  1

  დიდი გამოცდილების მქონე ადვოკატი ყველაზე შეღავათიან ფასათ და თქვენთვის მისაღები პირობებით გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას  სამოქალაქო, სისხლის და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით, 1. ფირმის რეგისტრაცია, 2.განქორწინება, 3.ალიმენტი, 4. წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, 5.ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, 6.ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, 7.იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, 8,პრობლემური სესხების ამოღება, 9.საოჯახო დავები, 10.ბიზნეს დავები, 11.მემკვიდრეობითი დავები, 12. სახელშეკრულებო დავები. 13.საბინაო დავები.14.საბანკო დავები.15.სახელფასო დავები.16.შრომითი დავები.17.ქონებრივი დავები.18.სანივთო დავები.19.ვალდებულებითი დავები.20.გამოსახლება.21.ასტუპნიკები.22.კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია.23.სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა.24.საქმის წარმოება კერძო აღმასრულებელთან, არბიტრაჟში და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში.25.ქონებაზე ყადაღის დადება და მოხსნა.26.საქმის წარმოება საქალაქო სასამართლოში, სააპელაციო სასამართლოში და უზენაეს სასამართლოში.27ადმინისტრაციული დავები,28.სესხებთან დაკავშირებული დავები,29.საზიარო უფლების გაუქმება უძრავი ქონების იძულებითი რეალიზაციის გზით.30აღმასრულებლის მიერ დაყადაღებული მოძრავი ქონების ყადაღისაგან განთავისუფლება.31კომპანიის იურიდიული მომსახურება,32.ბრალდებულის ინტერესების დაცვა პოლიციაში, პროკურატურაში და სასამართლოში. 33.ბრალდებულის მონახულება ციხეში და მისთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა, 34.მოლაპარაკების  წარმოება პროკურატურასთან  საპროცესო შეთანხმების გაფორმების  თაობაზე, 35.დაზარალების ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში, 36.საადვოკატო მომსახურების საფასური განისაზღვრება საქმის სირთულიდან გამომდინარე.34.საადვოკატო მომსახურების გადახდა შესაძლებელია ნაწილ-ნაწილ... ტ551125704. ტ558232104. ტ322611766.

   

  12926837

  13/11/19 12:39

  თბილისი

 • კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება

  1

  ს.ს.ი.პ.საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი ნინო სალუქვაძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის,სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე.დარეკეთ ნომრებზე: 555 72 99 69 ან 597 09 55 09 კონსულტაცია უფასო

   

   

  14449843

  13/11/19 12:33

  თბილისი

 • ადვოკატი/იურიდიული/საადვოკატო მომსახურება/საადვოკატო ბიურო

  100

      უფასო იურიდიული კონსულტაცია!  

    გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. ჩვენი  გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობა. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ.    

   ტელ:592 04 16 99

   გემსახურებით 24/7  განვალობაში.

  11039655

  13/11/19 12:23

  თბილისი

 • ⚖️ სამართლებრივი დახმარება/Legal advice

  2,000

  ☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537, (032)2549451;

   

  ✅ Free legal advice - 577 111 537, (032)2549451;

   

  ☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლოებლი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

  1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 
  2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 
  3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 
  4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ).

  5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 
  6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 
  7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

  8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

  9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

  10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).  

  11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;
  12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;
  13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.
  14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

  15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

  16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

   

  მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და

  ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

   

  ✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო;

  https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/

  www.dlb.ge 

   

  მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1.  ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451.

  12501704

  13/11/19 09:39

  თბილისი

 • განქორწინება, ალიმენტი, ქონებრივი დავა

  ფასი შეთანხმებით

  •გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, საოჯახო-სამართლებრივი ხასიათის დავების სასამართლო წარმოებისას. 

  •თქვენს უფლებებს დაიცავს საერთო სპეციალიზაციის, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლოებლი ადვოკატი.

  •მომსახურება ხორციელდება მისაღები პირობებითა და ფასით, გადახდის ინდივიდუალურად შედგენილი გრაფიკის მეშვეობით.(თანხის გადახდის განწილვადება შესაძლებელია 3 თვეზე).

  •კონსულტაცია უფასოა.

  14420263

  10/11/19 20:00

  თბილისი

 • მემკვიდრეობა

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას! კომპანია იურიდიულ მომსახურებას უწევს ფიზიკურ პირებს სამართლის შემდეგ სფეროებში: ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით გთავაზობთ კვალიფიციურ საადვოკატო მომსახურეობას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე საქალაქო, სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციის სასამართლოში, წინასწარ გამოძიებაში, ადმინისტრაციულ ორგანოებში.

  • გარდაცვლილი პირის (მამკვიდრებლის) საკუთრებაში არსებული ქონების სხვა პირებზე (მემკვიდრეებზე) გადასვლა;
  • კანონით მემკვიდრეობა და ანდერძით მემკვიდრეობა;
  • რიგითობის საკითხები კანონით მემკვიდრეობისას;
  • მამკვიდრებლის ქონების განაწილება კანონით მემკვიდრეთა რიგის მიხედვით;
  • მამკვიდრებლის მიერ შედგენილ ანდერძთან დაკავშირებული დავები;
  • ანდერძის მეშვეობით მამკვიდრებლის მიერ თავისი ქონების, როგორც კანონით მემკვიდრეზე, ისე ნებისმიერ სხვა არანათესავ პირზე, მათ შორის იურიდიულ პირზე გადაცემასთან დაკავშირებული დავები;
  • ანდერძის ფორმასთან დაკავშირებული დავები;
  • სავალდებულო წილის მიღება;
  • საანდერძო დანაკისრი (ლეგატი);
  • ანდერძის აღსრულებასთან დაკავშირებული დავები;
  • სამკვიდროს დაცვასთან და მართვასთან დაკავშირებული დავები;
  • სამკვიდროს მიღებასთან დაკავშირებული დავები;
  • ქორწინების გარეშე შობილი ბავშვის მამის მემკვიდრედ ცნობა;
  • უღირს მემკვიდრედ ცნობა;
  • სასამართლოს მიერ მემკვიდრეობის უფლების ჩამორთმევა;
  • მემკვიდრეობის უფლებაჩამორთმეული პირის სამკვიდრო წილის, მემკვიდრე­ებად მიწვეულ დანარჩენ მემკვიდრეებზე გადასვლა და თანასწორად განაწილება;
  • ანდერძით მემკვიდრეობის შემთხვევაში, მამკვიდრებლის ქონებიდან პირველი რიგის მემკვიდრეების მიერ, სავალდებულო წილის მიღებასთან დაკავშირებული დავები;
  • ერთდროულად კანონით და ანდერძით მემკვიდრეობა;
  • სამკვიდრო მოწმობის მიღებასთან დაკავშირებული დავები;
  • სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით ან მართვით მემკვიდრის მიერ სამკვიდროს მიღება;
  • ქმედუუნარო და შეზღუდულქმედუნარიანი პირების მიერ საკუთარი კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით სამკვიდროს მიღება;
  • კომლში კომლის საერთო ქონებაზე, კომლის ბოლო წევრის გარდაცვალების დღიდან სამკვიდროს გახსნასთან დაკავშირებული დავები;
  • საზღვარგარეთ მუდმივად მცხოვრებ პირთა სამკვიდროს გახსნასთან დაკავშირებული დავები;
  • სიკვდილის მომენტისთვის მამკვიდრებლის ქონებრივი უფლებების (სამკვიდრო აქტივის) და მოვალეობების (სამკვიდრო პასივის) ერთობლიობასთან დაკავშირებული დავები;
  • მამკვიდრებლის არაქონებრივი უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული დავები.

  ·         საკონტაქტო პირი: ნათია ნაკაშიძე  მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177 მობ: (+995 599) 505578

   

  14406611

  09/11/19 15:03

  თბილისი

 • საოჯახო დავები

  ფასი შეთანხმებით

  გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ დახმარებას!

  საოჯახო დავებზე

  • განქორწინება;
  • ქორწინების ბათილად ცნობა;
  • მეუღლეთა ქონების/თანასაკუთრების გაყოფა;
  • ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ალიმენტის დაკისრება;
  • მეუღლეთა ურთიერთრჩენის ვალდებულება;
  • ბავშვის მამობის დადგენა;
  • მარტოხელა მშობლის სტატუსი;
  • მშობლების უფლება-მოვალეობები შვილების მიმართ;
  • სხვა საკითხები, რომელბიც უკავშირდება ოჯახს.

   

  გთავაზობთ უფასოდ სრულ იურიდიულ კონსულტაციას და დახმარებას ყველაზე იაფად,  სრულად  დოკუმენტების შედგენა,მომზადებას.

  საკონტაქტო პირი: კოორდინატორი მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177 მობ: 599 50 55 78 თბილისი: გურამიშვილის N23 ა


   

  14406443

  09/11/19 14:50

  თბილისი

 • ქონებრივი დავები

  ფასი შეთანხმებით

  ,,ნაკაშიძე & პარტნიორები"
  გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და სრულად სამართლებრივ დახმარებას!
  ● ქონების რეგისტრაციას უძრავი-მოძრავი
  ●  მ ი წ ა, ს ა ხ ლ ი, მ ა ნ ქ ა ნ ა...
  ● საკუთრების უფლების რეგისტრაცია
  ● საკუთრების უფლების რეგისტრაცია ბინაზე
  ● საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ქონებაზე
  ნასყიდობის საფუძველზე
  ●  საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ
  ქონებაზე ჩუქების საფუძველზე
  ●  მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმა
  ●  ამონაწერი უძრავი ქონების შესახებ
  ●  სახელმწიფო ქონება

  ● სხვა საკითხები სრულად, რომლებიც უკავშირდება ქონების რეგისტრაციის საქმისწარმოებას.
  მოგემსახურებით შეღავათიან ფასად.

   დაგვიკავშირდით ნებისმიერ დროს,,ნაკაშიძე & პარტნიორები"
  ● (+995 598) 419 416; (+995 599) 50 55 78;

   თბილისი, ალ.ყაზბეგის №47 (მეტრო დელისი)

   თბილისი, გურამიშვილის N23 ა (მეტრო ღრმაღელე)

  14406279

  09/11/19 14:39

  თბილისი

 • განქორწინება საქმისწარმოება

  ფასი შეთანხმებით

  ,,ნაკაშიძე & პარტნიორები"გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ დახმარებას!
  ● საოჯახო დავებზე
  ● განქორწინება;
  ● ქორწინების ბათილად ცნობა;
  ● მეუღლეთა ქონების/თანასაკუთრების გაყოფა;
  ● ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა
  ● ალიმენტის დაკისრება;
  ● მეუღლეთა ურთიერთრჩენის ვალდებულება;
  ● ბავშვის მამობის დადგენა;
  ● მარტოხელა მშობლის სტატუსი;
  ● მშობლების უფლება-მოვალეობები
  ● სხვა საკითხები, რომელბიც უკავშირდება ოჯახს.

  ,,ნაკაშიძე & პარტნიორები"
  ● (+995 598) 419 416; (+995 599) 50 55 78;
   თბილისი, ალ.ყაზბეგის №47 (მეტრო დელისი)
   თბილისი, გურამიშვილის N23 ა (მეტრო ღრმაღელე)

  14406095

  09/11/19 14:26

  თბილისი

 • ადვოკატის მომსახურება სისხლის სამართალში

  ფასი შეთანხმებით

  მას, ვისაც დანაშაულის ჩადენას სდებენ ბრალად საჭიროებს ადვოკატის დაუყოვნებლივ დახმარებას. საერთო სპეციალიზაციის, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლობელი ადვოკატი გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას:

   

  •-საგამოძიებო ორგანოში პირის გამოკითხვისას;

  •-ბრალის წარდგენისას;

  •-ბრალდებულთან ვიზიტს წინასწარი დაკავების იზოლატორში;

  •-ბრალდებულის დაკითხვისას;

  •-ბრალდებულის სასამართლოში პირველი წარდგენისას (აღკვეთის ღონისძიების შეფარდება);

  •--ბრალდბულთან მუდმივ კომუნიკაციას სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში;

  •-ბრალდებულის ინტერესების დაცვას წინასასამართლო სხდომაზე;

  •-ბრალდებულის ინტერესების დაცვა საქმის არსებითი განხილვის დროს;

  •-საპროცესო შეთანხმებაზე მოლაპარაკების წარმოება;

  •-სასჯელისაგან ვადამდე განთავისუფლებაში სამართლებრივ დახმარებას;

   

  •მომსახურება ხორციელდება გადახდის ინდივიდუალურად შედგენილი გრაფიკის მეშვეობით, რაც შესაძლებლობას გაძლევთ მომსახურების ღირებულება გადაიხადოთ ეტაპობრივად.

  14395867

  08/11/19 14:52

  თბილისი

 • ადვოკატი ქ. ბათუმში

  ფასი შეთანხმებით

  •გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული წარმოების დროს, სასამართლოს ყველა ინსტანციაში. 

  •მომსახურება ხორციელდება მისაღები პირობებითა და ფასით, გადახდის ინდივიდუალურად შედგენილი გრაფიკის მეშვეობით.(თანხის გადახდის განწილვადება შესაძლებელია 3 თვეზე)

  •კონსულტაცია უფასოა.

  14380659

  07/11/19 10:38

  ბათუმი

 • ადვოკატი/იურისტი

  ფასი შეთანხმებით

  უფასო იურიდიული კონსულტაცია!  

    გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. ჩვენი  გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობა, მათ შორის დისტანციურად. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენაში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ.    

  ჩვენი პრიორიტეტებია:

  • კვალიფიციური მომსახურება
  • ინფორმირებულობის მაღალი სტანდარტი
  • კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის გარანტია
  • 24 საათიანი მომსახურება
  • საადვოკატო ეთიკის უმაღლესი სტანდარტები

   

  დეტალური ინფორმაცია მომსახურების ღირებულებასა და პაკეტებზე მიიღეთ: https://iuristi-law.wixsite.com/makhatadze

   ტელ: 598 40 19 52;  599 01 95 05

   Email – shota852@gmail.com

   

   

  14373871

  06/11/19 16:29

  თბილისი

 • ადვოკატურა

  23

  საოჯახო დავაზე საქმის წარმოებას (განქორწინება, ალიმენტის დაკისრება, მშობლის უფლებების განსაზღვრა, საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, მამობის აღიარება) ....
  1 საკრედიტო დაწესებულებებთან მოლაპარაკებას და სასამართლოში წარმომადგენლობას (შესაგებლის მომზადებას).
  2. სამართლებრივი დოკუმენტების ანალიზს და რისკების გამოვლენას (ხელშეკრულებების გადამოწმება)

  3. ხელშეკრულებების და საპროცესო დოკუმენტების მომზადებას

  4. უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული დავის ფარგლებში მორიგებას და საჭიროების შემთხვევაში სასამართლოში სარჩელის აღძვრას

  5. საავტორო უფლებების დაცვას და ნაწარმოების დაპატენტებაში დახმარებას.

  TEL +995555007893.
  +995555178036

  14359659

  05/11/19 13:07

  თბილისი

 • ადვოკატი, იურიდიული მომსახურება ნებისმიერ დავაზე

  1

  საადვოკატო ბიურო გთავაზობთ საადვოკატო (იურიდიულ) მომსახურეობას, კონსულტაცია უფასოა! საადვოკატო ბიურო, რომელიც დაკომპლექტებულია კვალიფიციური ადვოკატებით გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურების სრულ პაკეტს - სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეებზე, ნებისმიერი დონის სასამართლო ინსტანციებში, საგამოძიებო ორგანოებთან, ადმინისტრაციულ ორგანოებთნ და კერძო პირებთან ურთიერთობებში, საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში. განქორწინება, ალიმენტი, საქორწინო ხელშეკრულება, თანხის ამოღება, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული დავები, ყიდვა, გაყიდვა, გამოსყიდვა, გამოსახლება, გამოსახლების გადავადება, იპოთეკა, გირავნობა, სამსახურიდან უკანონო გათავისუფლება, კომპენსაციის მოთხოვნა, გირავნობა, ქირავნობა, ნებისმიერი სახის ხელშეკრულებების შედგენა და მათი ანალიზი, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ინტერესების დაცვა საგამოძიებო ორგანოებში, სასამართლო ინსტანციებში, ადმინისტრაციულ უწყებებში, კერძო პირებთან მოლაპარაკებების წარმოება, სახელმწიფო შესყიდვების ტენდერებიდან გამომდინარე ნებისმიერ დავებზე. პირადი ადვოკატის მომსახურების სერვისი, როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ კომპანიებზე. ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა! მომსახურების ხარისხი მაღალი, მომსახურების ტარიფები საშუალოზე დაბალი, შესაძლებელია საადვოკატო მომსახურების თანხის განწილვადება, ეტაპობრივი დაფარვა. საადვოკატო ბიურო მდებარეობს ქ. თბილისი, ა. გობრონიძის ქ. N1ა, მე-3 სართული. ელ. ფოსტა: advokatizura@mail.ru advokatigiorgi91@gmail.com ზურა 599185537; გიორგი 579085085

  14358335

  05/11/19 11:31

  თბილისი

 • იურიდიული მომსახურება საოჯახო სამართალში:

  500

  გთავაზობთ კვალიფიციურ იურიდიულ და ფსიქოლოგიურ მომსახურებას საოჯახო დავებში:განქორწინება, გვარის მიკუთვნება, ბავშვთან ურთიერთობის რეჟიმის განსაზღვრა, თანაცხოვრების დროს შეძენილი ქონების გაყოფა, მამობის დადგენა, მხარდაჭერის საქმის წარმოება, ოჯახური ძალადობის შესახებ საქმეთა წარმოება

  14327339

  02/11/19 17:13

  თბილისი

 • კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურება

  1,000

  კვალიფიციური ადვოკატი (სამართლის დოქტორი) გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას  სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე, ნებისმიერი დონის სასამართლო ინსტანციაში და საკონსტიტუციო სასამართლოში, ადმინისტრაციულ ორგანოებთნ და კერძო პირებთან ურთიერთობებში.

  მომსახურების სფეროებია 1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა,სესხი, იპოთეკა და ა.შ). 5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 7) ე.წ ატსტუპნიკთა დავები. 8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება. 9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება. 10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).

  მომსახურების ფასი განისაზღვრება, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე.

  14319239

  01/11/19 23:10

  თბილისი

ზემოთ